Zasady

Sprzedaż promocyjna zakończyła się 31.10.2023r.
Zgłoszenia do 30 dni od daty zakupu objętego promocją
lub do wyczerpania puli zwrotów.
  1. W dniach 15.09.2023-31.10.2023 kup odkurzacz Dyson Gen5detect™ Absolute w sklepie objętym promocją.

    Pamiętaj: promocja trwa do 31.10.2023 r. lub do wyczerpania puli zwrotów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli chcesz zweryfikować dostępność puli zwrotów, skontaktuj się z organizatorem.
  1. Zachowaj dowód zakupu i opakowanie.
    Pamiętaj: promocją nie są objęte zakupy związane z działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. Przygotuj zdjęcia: dowodu zakupu i fragmentu opakowania wyciętego zgodnie z instrukcją.
  1. Testuj kupiony odkurzacz i podziel się opinią o nim na stronie sklepu, w którym dokonałeś zakupu. Zapisz print screen lub zdjęcie wystawionej opinii.
  1. Do 30 dni od daty zakupu zgłoś udział w promocji na www.promocjadyson.pl
  1. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zwrot otrzymasz przelewem na konto.
Formularz został poprawnie wysłany.
Dziękujemy.
Pamiętaj: promocją nie są objęte zakupy związane z działalności gospodarczą lub zawodową (dowodem zakupu nie może być faktura wystawiona z NIP dla firmy).
Zobacz, jak poprawnie wykonać zdjęcie fragmentu opakowania z widocznym numerem seryjnym. Zobacz instrukcję.
Każde z załączonych zdjęć musi być mniejsze niż 10 MB.
Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznałem/am się i akceptuję całość Regulaminu.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych.

Wyrażam opcjonalną dobrowolną zgodę marketingową na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Dyson Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail.
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Dystrybutor, to jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Administrator danych powierzy Organizatorowi, to jest spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji Zwrotów i rozpoznania reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Pełna treść polityki prywatności Administratora danych, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx.
Zobacz więcej Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia chęci udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji w wyżej wymienionym zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w szczególności w celu przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacji i wydania Zwrotu kwoty pieniężnej. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Promocji, w tym umożliwienie realizacji Zwrotu kwoty pieniężnej i rozpatrzenia reklamacji w Promocji.

Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane będą przechowywane przez Administratora danych przez czas trwania Promocji oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja Zwrotów kwoty pieniężnej w celu udokumentowania realizacji Zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Osoby zgłaszające chęć udziału w Promocji mogą dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę marketingową na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Administratora danych na podany przez Uczestnika adres e-mail, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu otrzymywania przez Uczestnika na podany adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Administratora danych wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dystrybutora. Wyrażenie zgody marketingowej na otrzymywanie wiadomości e-mail ma charakter dobrowolny. W wypadku wyrażenia zgody marketingowej na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Administratora danych przekazane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Uczestnikom podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora danych pod adresem Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – Promocja Dyson” lub na adres e-mail privacy@dyson.com


ZAMKNIJ

1Test mocy ssania przeprowadzono zgodnie z normą EN IEC62885-4 CL5.8 i CL5.9 przy wężu/rurze, przy maksymalnie załadowanym pojemniku, w trybie Boost przez niezależną jednostkę zewnętrzną SGS-IBR Laboratories US w 2022 r.

2Test skuteczności wychwytywania wirusów został przeprowadzony w trybie Boost, na wirusach H1N1 i MS2, przez zewnętrzne laboratorium Airmid (w Irlandii) w 2022 r. Nie przeprowadzono testów na wirusie SARS-CoV-2.

3System filtracji przetestowany w trybie Boost pod względem spełnienia standardu ASTM F3150 przez niezależną jednostkę zewnętrzną SGS-IBR Laboratories US w 2022 r. Skuteczność filtracji liczona jest w oparciu o porównanie liczby ustandaryzowanych cząsteczek kurzu zasysanych przez odkurzacz względem wydostających się cząsteczek. Wskaźnik wychwytywania cząsteczek może różnić się w zależności od rzeczywistego środowiska oraz trybu.

4Porównanie z oryginalną elektroszczotką Dyson Laser Slim Fluffy™. Skuteczność zależy od warunków oświetlenia pomieszczenia, rodzaju zanieczyszczeń i typu powierzchni.

5Najlepsza dokładność sprzątania została osiągnięta w trybie Auto. Funkcja dostosowującej się mocy ssania działa tylko w trybie Auto. Testowanie w oparciu o średnie, domowe użytkowanie zgodnie z danymi z testów wewnętrznych Dyson. Mikroskopijny kurz definiuje się jako cząsteczki mniejsze niż 100 mikrometrów.

6Podczas pracy w trybie Eco na twardej podłodze. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od trybu mocy, rodzaju podłogi i/lub używanych akcesoriów.

7Technologia Dynamnic Load Sensor™ (DLS) działa tylko podczas pracy w trybie Auto z użyciem elektroszczotki Digital Motorbar™.

8Dodatkowy akumulator można zamówić osobno na dyson.pl.

Formularz został poprawnie wysłany

Promocja trwa od 15.09.2023 r. do 31.10.2023 r. Nie obejmuje zakupów związanych z działalności gospodarczą lub zawodową. Szczegóły, wymagania i ograniczenia w regulaminie.