Zasady

  1. W dniach 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r. kup odkurzacz Dyson linii V8, V10 lub V11 w sklepie objętym promocją.

    Pamiętaj: promocja trwa do 31.08.2022 r. lub do wyczerpania puli zwrotów (1000 szt.), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli chcesz zweryfikować dostępność puli zwrotów, skontaktuj się z organizatorem.

  1. Zachowaj dowód zakupu i opakowanie nowego odkurzacza oraz przygotuj swój stary odkurzacz do oddania.

    Pamiętaj: promocją nie są objęte zakupy związane z działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Przygotuj zdjęcie dowodu zakupu oraz wyciętego zgodnie z instrukcją fragmentu opakowania nowego odkurzacza.
  1. Do 30 dni od daty zakupu, przed wyczerpaniem puli zwrotów, zgłoś udział w promocji.
  1. Odeślij stary odkurzacz do organizatora zgodnie z wytycznymi, które otrzymasz w wiadomości e-mail po wysłaniu zgłoszenia.
  1. Po otrzymaniu starego odkurzacza przez organizatora oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, otrzymasz zwrot przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu. Twój stary odkurzacz organizator odda do utylizacji profesjonalnej firmie.
Formularz został poprawnie wysłany.
Dziękujemy.
Dane do odbioru starego odkurzacza:
UWAGA: Kuriera zamówi organizator na swój koszt, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia on-line. Kurier odbiera przesyłki w godzinach 8-16, bez możliwości zastrzeżenia konkretnej godziny odbioru.
Dane nowego zakupionego odkurzacza Dyson:
Pamiętaj promocją nie są objęte zakupy związane z działalnością gospodarczą lub zawodową (dowód zakupu nie może być fakturą lub paragonem wystawionym z NIP nabywcy).
Załącz zdjęcie dowodu zakupu nowego odkurzacza Dyson
Załącz zdjęcie fragmentu opakowania nowego odkurzacza Dyson (fizycznie wyciętego zgodnie z instrukcją)
Zobacz, jak poprawnie wyciąć fragment opakowania do zdjęcia. Zobacz instrukcję.
Każde z załączonych zdjęć musi być mniejsze niż 10 MB.
Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznałem/am się i akceptuję całość Regulaminu.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych.

Oświadczam, że jestem właścicielem odsyłanego starego odkurzacza.

Wyrażam opcjonalną dobrowolną zgodę marketingową na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Dyson Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail.
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Dystrybutor, to jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
Administrator danych powierzy Organizatorowi, to jest spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji wydań Zwrotów i rozpoznania reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Pełna treść polityki prywatności Administratora danych, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx.
Zobacz więcej Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia chęci udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji w wyżej wymienionym zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w szczególności przyjęcia w celu zgłoszenia, jego weryfikacji i wydania Zwrotu kwoty pieniężnej. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Promocji, w tym umożliwienie realizacji Zwrotu kwoty pieniężnej i rozpatrzenia reklamacji w Promocji.

Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane będą przechowywane przez Administratora danych przez czas trwania Promocji oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja Zwrotów kwoty pieniężnej w celu udokumentowania realizacji Zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Promocji i przyznania korzyści w postaci Zwrotu kwoty pieniężnej.

Osoby zgłaszające chęć udziału w Promocji mogą dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę marketingową na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Administratora danych na podany przez Uczestnika adres e-mail, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu otrzymywania przez Uczestnika na podany adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Administratora danych wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dystrybutora. Wyrażenie zgody marketingowej na otrzymywanie wiadomości e-mail ma charakter dobrowolny. W wypadku wyrażenia zgody marketingowej na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Administratora danych przekazane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Uczestnikom podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora danych pod adresem Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – Promocja Dyson” lub na adres e-mail privacy@dyson.com


ZAMKNIJ

Formularz został poprawnie wysłany

Promocja trwa od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. lub do wyczerpania puli zwrotów i dotyczy odkurzaczy Dyson linii V11, V10 i V8.
Promocja nie obejmuje zakupów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Szczegóły, wymagania i ograniczenia w regulaminie.